ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Szabályzat

 

Általános Szerződési Feltételek

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ICC-Idea & Concept Cloud Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága a Cg. 03-09-129497 cégjegyzékszámon; székhelye: 6300 Kalocsa, Orgona utca 4.B, adószáma: 25511105—2-03; elektronikus levelezési címe: info@icchungary.com, telefon: + 36 70 657 8184; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett motortrader.hu internetes lapon (a továbbiakban: Weboldal) a szolgáltatásokat igénybe vevők ( a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

 

1.Általános rendelkezések

Az üzemeltető hirdetési helyet biztosít a hirdető termékei részére (Motorkerékpár, Ruházat, Alkatrészek, Kiegészítők) illetve szolgáltatásaik, megrendezésre kerülő eseményeik hirdetéséhez az üzemeltető által a motortrader.hu internetes címen üzemeltetett adatbázisban illetve keresőrendszerében. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt megtekinti, illetve hirdetést helyez el, kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz.

 

2.A szolgáltatás és annak tárgya

Az üzemeltető hirdetési helyet biztosít a hirdetők részére az üzemeltető által a motortrader.hu internetes címen üzemeltetett adatbázisban illetve keresőrendszerében az Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával. (A Hirdetéseket a hirdető saját maga helyezi el)  Az  alábbi kategóriákban:

 

 • Motorkerékpár
 • Ruházat
 • Alkatrészek
 • Kiegészítők
 • Rendezvények

 

Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a weboldalon Banner reklámok elhelyezésére ellenérték megfizetése mellett. A bannerreklámokra vonatkozó aktuális árlistánkat kérje csaptunktól.   info@motortrader.hu

 

3.A szolgáltatások díja

A weboldalon a fenti 2. pontban található kategóriákban a Felhasználók ingyenesen hirdethetnek ( Felhasználónként maximálisan 20 db hirdetés elhelyezése biztosított) , ez alól kivételt tekintenek a Banner hirdetések.

Banner hirdetések

Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a weboldalon Banner reklámok elhelyezésére ellenérték megfizetése mellett. A banner reklámokra vonatkozó aktuális árlistánkat kérje csaptunktól.  info@motortrader.hu

 

A Weboldalon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el. A Weboldalon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az Általános Szerződési Feltételek és Szabályzat elfogadása és betartása, s a Weboldal ezek szerinti használata.

 

 

5.Felelősség

Az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználók által közzétett tartalmakban jogosult jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket, tartalmakat vagy körülményeket keresni, de arra nem kötelezett.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Weboldalra azaz az Üzemeltető által a motortrader.hu internetes címen üzemeltetett adatbázisba.

A Felhasználó a Weboldal használatával beleegyezik abba hogy az Üzemeltető a Hirdetését illetve annak tartalmát az általa Üzemeltetett közöségi oldalakon, kép illetve videómegosztó oldalakon közzétegye.

 

6.Hirdetések törlése – az üzemeltető által

Az Üzemeltető jogosult a Weboldalra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik.

 

 • A Felhasználó a hirdetésben nem a terméket ábrázoló, megtévesztő képeket tölt fel.
 • A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.
 • Ha a Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.
 • Jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet.
 • A Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő jármű-kategóriában helyezi el.
 • A Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
 • Bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg.
 • Jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit)
 • Jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít.
 • Mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja.
 • A Felhasználó egyidejűleg egy adott termékből több hirdetést is elhelyez, vagy egy hirdetésben több terméket hirdet.
 • Megtévesztő információt tartalmaz.
 • Az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

 

7.A szerződés

A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre az Üzemeltető annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mailcímre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó az Üzemeltető által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Üzemeltető az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Üzemeltető ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely az Üzemeltetővel létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

 

8.Számlázás

A hirdető tudomásul veszi, hogy a szolgáltató elektronikus úton állítja ki számláit, azok befogadásáról a hirdetőnek kell gondoskodnia.

 

9.Az elállási és felmondási jog

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 20 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

A Felhasználót megilleti az Elállási és Felmondási jog.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és ezen nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az előzőekben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó elállási/felmondási jogát az alábbiakban található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

Az Üzemeltető Neve, címe mindenkor elérhető a motortrader.hu weboldalon az IMPRESSZUM menüpontban.